Sajátosságaink
Sajátosságaink

Óvodánk pedagógiai koncepcióját négy szóban fejezzük ki: szeretet és hit, rend és tudás. Mivel Isten országában, világában szeretet és rend uralkodik, számunkra is csak ez lehet a követendő példa. Felelősséggel valljuk, hogy munkánk értelme a ránk bízott drága életek gondozása, a gyermekek tehetségének kibontása, lelki nevelése, szellemi, morális életének gazdagítása. Szeretettel, s egyben igényességgel neveljük, tanítjuk gyermekeinket, a református keresztyén értékrend szerint formáljuk személyiségüket, értelmüket, lelküket, amely a jövőben biztos fogódzót jelent.

Közösségünkben, ahol a kisgyermekeket fogadjuk, krisztusi szeretet és békesség veszi körül őket. Maradandó értéke annak van ezen a világon, amit az Úr Jézus Krisztus nevében teszünk. Az irgalmasságnak és az igazságnak óvodai nevelésünk szerves részét kell képeznie, s nevelési koncepciójában mindvégig hordoznia kell az evangélium központi üzenetét. A világon minden változik, egyetlen biztos pont, egyetlen mentsvára az embernek: Isten: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek.

Nevelési célunk, Istent megismerő, szerető és benne bízó gyermekek nevelése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, fejlesztése, az egyéni életkori sajátosságok, valamit az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Mindezek megvalósításában segítséget nyújtanak a Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézet gyógypedagógus /fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytornász, pszichológus/ munkatársai.

Pedagógiai programunk a tevékenységekben, sajátos tevékenység rendszeren keresztül közvetíti az életkornak, aktualitásoknak, környezetnek megfelelő műveltségtartalmakat. A műveltségtartalom nem tagolódik hagyományos foglalkozási ágakra, a feldolgozás módja integrációs vagy projekt módszer, amely egy vezérfonal mentén, sokoldalú megközelítéssel, és sokirányú képességfejlesztéssel él. A fejlesztendő képességek egymáshoz kapcsolódóan jelennek meg a különféle változatos témák, tevékenységformák, eszközök, valamint az óvodapedagógus által irányított és a gyermekek által kezdeményezett cselekvések feltételeinek biztosításával.

Óvodaképünk szeretetteljes, okos szeretetet, segítőkészséget, toleráns, és bátorító magatartást várja el az óvoda dolgozóitól. Mindez azonban nem zárja ki a pontos, egyértelmű követelményeket, az együttélés szükséges szabályainak betartását, a szabadság és a korlátok ésszerű rendszerének működését. Meggyőződésünk, hogy gyermekeinket nem nevelhetjük világos és határozott normák és alaptörvények nélkül, ahogy ezt Gyökössi Endre megfogalmazta:

"Világosabb és kipróbáltabb, emberszabásúbb alaptörvényeket pedig azóta sem adott senki, mint amilyeneket Mózes kapott az Istentől, minden idők embere számára."